என்னவள் இவள் 😍

Posted Leave a commentPosted in poetry, Tamil

அழகென்று ஒன்றிருந்தால் அது இவள் தான் 💃 இரு முனை கத்திப் போன்ற கண்கள்👁 சிற்பி வியக்கும் வடிவியல் அவள் 👧 படைப்பவன் முழு ஆற்றல் வெளிப்படுத்திய படைப்பிவள் 😇 பறிக்க மனம் கொடுக்காத பூ அவள்🌹 தேன் தறா இனிப்பு உடையவள் 🍬 வீரம் பணியும் பெண்மை மிலிர்பவள் ⚔ விரிந்த மார்பில் அன்புடன் உரைபவள் 👫 தாய்மை அடைய வரம் பெற்றவள் 🤰 கவிதை மாலை தொடிப்பினும் அசராதவள்😅 என் மனதின் ஆழம் வரை […]